(==>)

VRISKA: ...

VRISSY: ...

TAVROS: ,,,

> (==>)